Tisserandův invariant

Miloš Tichý - 9. 4. 2008

Podle v současnosti přijímaných teorií komety vznikly ve vzdálenějších oblastech sluneční soustavy než planetky. Planetky hlavního pásu mají předpokládané místo vzniku mezi Marsem a Jupiterem, kdežto komety vznikly přibližně v oblasti, kde se nyní nachází planeta Neptun případně ještě ve vzdálenějších oblastech sluneční soustavy. Proto i dráhové elementy planetek a komet jsou rozdílné.

Prvním indikátorem pravděpodobného kometárního charakteru nově objeveného tělesa mohou tudíž být jeho dráhové elementy. Planetky ve vzdálenostech, kde se dají obvykle detekovat kometární charakteristiky u těles, se nacházejí ve většině případů v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Jejich velké poloosy drah se pohybují od a = 1.9 AU pro planetky typu Hungaria až po a = 5.2 AU pro Trójany, pohybující se v libračních bodech soustavy Slunce-Jupiter. Mají též obvyklé málo výstředné dráhy, e < 0,2.

Pro základní rozdělení těles na planetky a komety můžeme použít i tzv. Tisserandův invariant , kde a představuje velkou poloosu dráhy perturbující planety (používá se např. Jupiter), e výstřednost dráhy a i sklon dráhy tělesa vůči rovině ekliptiky. Pro komety je hodnota Tisserandova invariantu vždy T < 3. Například u blízkozemních planetek je hodnota Tisserandova invariantu v rozmezí 2 a 7,6 s tím, že větší koncentrace těles je pro T≥3 (pro ilustraci - blízkozemní planetka 4179 Toutatis má T = 3,0297).

Dráhy komet bychom mohli rozdělit do několika základních kategorií. První jsou komety Jupiterovy rodiny, následují komety typu Halley, málo početná skupina komet na drahách planetek typu Kentaur, a jako poslední v řadě jsou komety dlouhoperiodické.

Komety Jupiterovy rodiny patří mezi krátkoperiodické, tj. s dobou oběhu kolem Slunce menší než 200 let. Jak již název napovídá, jejich oběh kolem Slunce je gravitačně svázán s planetou Jupiter. Přísluní se u těchto komet pohybuje od 0,339 AU v případě komety 2P/Encke až po 5,010 AU pro kometu P/2003 L1 (Scotti). Excentricita jejich drah se pohybuje od 0,029 pro kometu 158P/Kowal-LINEAR až po 0,847 pro 2P/Encke. Komety Jupiterovy rodiny se vyznačují malými sklony drah vůči ekliptice, obvykle nepřevyšující 35o (výjimkou jsou komety P/2002 Q1 Van Ness se sklonem své dráhy k ekliptice 36.4o a P/2006 S4 Christensen s sklonem dráhy 39.6o). Oběžné doby této skupiny těles kolem Slunce se pohybují v rozmezí 3,3 roku opět pro kometu 2P/Encke až po 17 let pro kometu P/2003 L1. Tisserandův invariant je pro komety Jupiterovy rodiny Tj > 2 (Tj značí že perturbující planetou je Jupiter). K 9. dubnu 2008 2006 čítá tato skupina 336 členů.

Komety typu Halley jsou též krátkoperiodické, ale jejich Tisserandův invariant Tj < 2. Některé z členů mají dokonce hodnotu tohoto invariantu zápornou (např. pro kometu 1P/Halley je Tj = -0, 588). Tyto komety se vyznačují velkou excentricitou dráhy e, kde e > 0,75. Přísluní těchto komet se pohybují od q = 0,190 pro kometu C/1917 F1 až po q = 4,041 pro kometu C/1999 G1. Též rozložení sklonů drah vůči ekliptice je ve velkém spektru, začíná na i = 5,2o pro kometu 96P/Machholz a končí kometami na retrográdních drahách, jako například kometa C/1937 D1 (Wilk) s i = 187o. K 9. dubnu 2008 čítá rodiny Halleyovy komety celkem 49 členů.

Komety na drahách planetek typu Kentaur jsou poměrně vzácné. Tisserandův invariant u těchto typů drah se pohybuje kolem 3, momentálně v rozmezí 2,5 až 3,6. Hlavním znakem dráhových elementů takovýchto komet je hodnota přísluní q, která se pohybuje v rozmezí 5 AU až 10 AU (výjimkou je kometa 167P/CINEOS s q = 11,8 AU). Oběžné doby těchto komet jsou od 14,7 let pro kometu 29P/Schwassmann-Wachmann 1 až po 138 let pro kometu C/2001 M10 (NEAT). Skupina není početná, k 9. dubnu 2008 má pouhých 12 členů. O těchto kometách by se dalo říci, že jde o Kentaury s kometovým označením.

Existuje i skupina krátkoperiodických komet, která nezapadá do žádné z již zmíněných kategorií. Mají sice Tisserandův invariant T < 3, ale nesplňují požadavky ani pro komety Jupiterovy rodiny ani pro komety typu Halley. Jejich přísluní jsou v rozmezí 1,4-4,2 AU, výstřednost dráhy e 0,4 - 0,8, a jejich sklon k rovině ekliptiky je poměrně malý, obvykle nepřesahuje 50o (doposud jedinou výjimkou je kometa P/2004 V3 se sklonem i=50,5o). Oběžné doby kolem Slunce jsou v řádech desítek let, od 19 let do 80 let. Doposud známe dvanáct takovýchto komet.

Posledním druhem komet, v členění dle dráhových elementů, jsou komety dlouhoperiodické. Jak již název napovídá, jejich oběžná doba kolem Slunce je větší než 200 let a kolem Slunce se pohybují po velmi výstředných drahách, a to jak eliptických s výstředností obvykle větší než 0,9, případně mohou být jejich dráhy parabolické či hyperbolické. S ohledem na krátký oblouk dráhy kolem Slunce, kdy jsou tyto komety pozorovatelné a pozorované, rozdíl v pozorovaném oblouku mezi dráhou výstřednou eliptickou, parabolickou či hyperbolickou je minimální.

Pokud jde o dráhové elementy komet, je zde několik zajímavostí. Z dlouhoperiodických komet má pořadové číslo (tj. že byla pozorována ve více než jednom návratu ke Slunci) pouze jedna kometa - 153P/Ikeya-Zhang, která byla pozorována jako C/1661 C1 a poté znovunalezena v roce 2002 jako C/2002 C1. Kometa D/1770 L1 (Lexell) byla v roce 1770 objevena jako řádná členka Jupiterovy rodiny komet, ale gravitačním vliv Jupitera změnil její dráhu na hyperbolickou či s velkým q (s ohledem na méně přesnou astrometrii v osmnáctém století toto nelze určit přesněji). Kometa 133P/Elst-Pizaro, pokud není aktivní jako kometa, je řádným členem rodiny planetek Themis. Dále již nepozorovatelná je i kometa Jupiterovy rodiny D/1993 F2 (Shoemaker-Levy 9), jejíž více než dvacet jader dopadlo na Jupiter v červenci 1994. Pokud jde o křížení dráhy Země, pouze 17 komet Jupiterovy rodiny splňuje tuto podmínku (navíc tři z nich se považují za ztracené), přičemž tři z nich byly objeveny v roce 2001 a tři v roce 2004. Tři komety, 121P, P/2003 CP7 a P/2004 F3, se kolem Slunce pohybují na drahách, podobných planetkám typu Hilda (rezonance 2:3 s planetou Jupiter).

První kometou s přísluním větším než 2 AU byla kometa C/1729 P1, první objevenou krátkoperiodickou kometou je 29P/ Schwassmann-Wachmann 1, která byla objevena v roce 1927. Je to zároveň první kometa s přísluním ve větší vzdálenosti než 5 astronomických jednotek od Slunce, tj. za drahou planety Jupiter.

Zdroj: Yan Fernández (University of Hawaii ), Miloš Tichý (Observatoř Kleť)


Přehled komet včetně Tisserandova invariantu:

Symboly:


Halley-Family, traditionally defined.
  				    q   e   i   P  TJ
 1 1P/Halley            0.574 0.967 162.1 76.0 -0.588
  8P/Tuttle            1.027 0.820 55.0 13.6  1.600 MPEC2008-A21
  12P/Pons-Brooks         0.772 0.954 74.9 70.9  0.591
  13P/Olbers            1.164 0.930 44.7 69.6  1.247
  20D/Westphal           1.254 0.920 40.9 61.9  1.360
  23P/Brorsen-Metcalf       0.467 0.972 19.4 70.5  1.106
  27P/Crommelin          0.733 0.919 29.2 27.4  1.483
  35P/Herschel-Rigollet      0.748 0.974 64.2 155   0.645
  38P/Stephan-Oterma        1.571 0.860 18.4 37.7  1.886
 10 55P/Tempel-Tuttle        0.979 0.905 162.4 33.2 -0.637
  96P/Machholz 1          0.124 0.959 60.1  5.2  1.935
  109P/Swift-Tuttle        0.965 0.963 113.1 135  -0.274
  122P/de Vico           0.659 0.962 85.6 74.4  0.376
  126P/IRAS            1.713 0.695 45.8 13.3  1.968
  161P/Hartley-IRAS        1.275 0.835 95.7 21.5  0.540 MPEC2004-W19
  177P/Barnard           1.107 0.954 31.2 119.6  1.317 MPEC2006-N16
  C/1827 M1 Pons-Gambart      0.807 0.946 136.5 57.5 -0.449
  C/1917 F1 Mellish        0.190 0.993 32.7 145   0.646
  C/1921 H1 Dubiago        1.115 0.929 22.3 62.3  1.521
 20 C/1937 D1 Wilk          0.619 0.981 26.0 187   1.032
  C/1942 EA Vaisala        1.287 0.934 38.0 85.4  1.357 
  C/1984 A1 Bradfield       1.357 0.952 51.8 151   1.067
  C/1989 A3 Bradfield       0.420 0.978 83.1 81.9  0.369
  C/1991 L3 Levy          0.983 0.929 19.2 51.3  1.516
  P/1994 X1 McNaught-Russell    1.277 0.816 29.1 18.2  1.916
  C/1998 G1 LINEAR         2.133 0.823 109.7 42.0 -0.151
  C/1998 Y1 LINEAR         1.747 0.924 28.1 110   1.644
  C/1999 E1 Li           3.920 0.760 46.9 65.9  1.892
  C/1999 G1 LINEAR         4.041 0.845 76.3 133   0.767
 30 C/1999 S3 LINEAR         1.895 0.900 70.6 82.6  0.825
  C/2000 D2 LINEAR         2.298 0.867 157.0 71.9 -1.371
  C/2000 G2 LINEAR         2.717 0.809 170.5 53.6 -1.552
  C/2001 OG108 LONEOS       0.994 0.925 80.2 48.5  0.599
  P/2001 Q6 NEAT          1.408 0.824 56.8 22.6  1.420
  C/2001 W2 BATTeRs        1.051 0.941 115.9 76.0 -0.257
  C/2002 B1 LINEAR         2.271 0.771 51.0 31.2  1.631
  C/2002 CE10 LINEAR        2.047 0.791 145.5 30.8 -0.854
  C/2002 K4 NEAT          2.764 0.842 94.1 73.4  0.156
  C/2003 F1 LINEAR         4.008 0.806 70.2 94.0  1.051
 40 C/2003 R1 LINEAR         2.101 0.892 149.2 86.2 -1.235
  C/2003 U1 LINEAR         1.796 0.922 164.5 109.4 -1.342
  C/2003 W1 LINEAR         1.652 0.935 78.1 127   0.530
  C/2005 N5 Catalina        1.627 0.943 21.4 154   1.633 MPEC2005-S07
  C/2005 O2 Christensen      3.333 0.859 148.9 115  -1.649 MPEC2005-T69
  P/2005 T4 SWAN          0.649 0.931 160.0 28.6 -0.367 MPEC2005-W25
  P/2006 HR30 Siding Spring    1.226 0.843 31.9 21.9  1.785 MPEC2006-P09
  P/2006 R1 Siding Spring     1.671 0.702 160.0 13.2 -0.463 MPEC2006-S95
  P/SOHO ('02 R1, '08 A3)     0.049 0.984 22.4  5.4  1.948 MPEC2008-B61
  P/SOHO ('02 Q8, '08 E4)     0.049 0.984 13.3  5.5  1.933 MPEC2008-F32
Jupiter-Family.
                    q   e   i   TJ
 1 2P/Encke             0.339 0.847 11.7 3.027
  4P/Faye             1.660 0.567  9.0 2.754
  5D/Brorsen            0.590 0.810 29.4 2.465
  6P/d'Arrest           1.352 0.612 19.4 2.714
  7P/Pons-Winnecke         1.258 0.633 22.2 2.681
  9P/Tempel 1           1.502 0.518 10.5 2.971
  10P/Tempel 2           1.468 0.526 12.0 2.963
  11P/Tempel-Swift-LINEAR     1.584 0.539 13.4 2.846
  14P/Wolf             2.412 0.407 27.5 2.712
 10 15P/Finlay            1.034 0.710  3.6 2.623
  16P/Brooks 2           1.834 0.492  5.5 2.885
  17P/Holmes            2.161 0.413 19.2 2.860
  18D/Perrine-Mrkos        1.272 0.643 17.7 2.668
  19P/Borrelly           1.355 0.624 30.3 2.565 MPEC 2007-Q46
  21P/Giacobini-Zinner       1.037 0.705 31.8 2.471
  22P/Kopff            1.583 0.543  4.7 2.868
  24P/Schaumasse          1.205 0.704 11.7 2.508
  25D/Neujmin 2          1.338 0.567 10.6 2.932
  26P/Grigg-Skjellerup       1.116 0.633 22.3 2.806
 20 28P/Neujmin 1          1.551 0.775 14.1 2.166
  30P/Reinmuth 1          1.877 0.501  8.1 2.840
  31P/Schwassmann-Wachmann 2    3.408 0.195  4.5 2.993
  32P/Comas Sola          1.834 0.569 12.9 2.672
  33P/Daniel            2.158 0.463 22.4 2.735
  34D/Gale             1.180 0.761 11.7 2.291
  36P/Whipple           3.088 0.259  9.9 2.952
  37P/Forbes            1.420 0.576  8.0 2.852
  40P/Vaisala 1          1.794 0.632 11.5 2.537
  41P/Tuttle-Giacobini-Kresak   1.051 0.659  9.2 2.831
 30 42P/Neujmin 3          2.018 0.584  3.9 2.637
  43P/Wolf-Harrington       1.578 0.544 18.5 2.801
  44P/Reinmuth 2          1.890 0.464  6.9 2.923
  45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova   0.528 0.825  4.2 2.583
  46P/Wirtanen           1.057 0.658 11.7 2.818 MPEC 2007-P17
  47P/Ashbrook-Jackson       2.305 0.396 12.5 2.899
  48P/Johnson           2.310 0.365 13.6 2.943
  49P/Arend-Rigaux         1.367 0.612 18.3 2.712
  50P/Arend            1.919 0.529 19.1 2.696
  51P/Harrington          1.568 0.561  8.6 2.813
 40 52P/Harrington-Abell       1.754 0.543 10.2 2.775
  53P/Van Biesbroeck        2.415 0.551  6.6 2.653
  54P/de Vico-Swift-NEAT      2.145 0.430  6.0 2.910
  56P/Slaughter-Burnham      2.530 0.504  8.1 2.713
  57P/du Toit-Neujmin-Delporte   1.729 0.499  2.8 2.917
  58P/Jackson-Neujmin       1.386 0.660 13.4 2.570
  59P/Kearns-Kwee         2.341 0.476  9.3 2.773
  60P/Tsuchinshan 2        1.768 0.507  6.7 2.872
  61P/Shajn-Schaldach       2.330 0.389  6.0 2.933
  62P/Tsuchinshan 1        1.491 0.577 10.5 2.798
 50 63P/Wild 1            1.959 0.650 19.9 2.412
  64P/Swift-Gehrels        1.339 0.694  8.4 2.495
  65P/Gunn             2.447 0.318 10.3 2.999
  66P/du Toit           1.277 0.787 18.6 2.123
  67P/Churyumov-Gerasimenko    1.292 0.631  7.1 2.749
  68P/Klemola           1.755 0.640 11.0 2.527
  69P/Taylor            1.943 0.467 20.5 2.814
  70P/Kojima            2.003 0.454  6.5 2.905
  71P/Clark            1.559 0.500  9.4 2.991
  72P/Denning-Fujikawa       0.793 0.817  9.1 2.240
 60 73P/Schwassmann-Wachmann 3    0.937 0.693 11.4 2.787
  74P/Smirnova-Chernykh      3.545 0.148  6.6 3.008
  75P/Kohoutek           1.787 0.495  5.9 2.896
  76P/West-Kohoutek-Ikemura    1.603 0.538 30.5 2.685  MPEC 2006-Q61
  77P/Longmore           2.310 0.358 24.3 2.861
  78P/Gehrels 2          2.004 0.463  6.2 2.887
  79P/du Toit-Hartley       1.227 0.594  2.8 2.946
  80P/Peters-Hartley        1.634 0.595 29.8 2.518
  81P/Wild 2            1.590 0.538  3.2 2.881
  82P/Gehrels 3          3.626 0.125  1.1 3.026
 70 83P/Russell 1          2.179 0.437 17.7 2.822
  84P/Giclas            1.847 0.492  7.2 2.875
  85P/Boethin           1.162 0.774  4.8 2.266
  86P/Wild 3            2.310 0.364 15.4 2.933
  87P/Bus             2.180 0.375  2.5 3.008
  88P/Howell            1.388 0.556  4.3 2.949
  89P/Russell 2          2.289 0.397 12.0 2.904
  90P/Gehrels 1          2.965 0.509  9.6 2.690
  91P/Russell 3          2.575 0.334 14.1 2.922
  92P/Sanguin           1.807 0.663 18.7 2.410
 80 93P/Lovas 1           1.695 0.612 12.2 2.608
  94P/Russell 4          2.229 0.364  6.1 3.005
  97P/Metcalf-Brewington      2.610 0.456 17.9 2.711
  98P/Takamizawa          1.632 0.567 10.5 2.759
  99P/Kowal 1           4.714 0.225  4.3 2.957
  100P/Hartley 1          1.976 0.420 25.7 2.850
  101P/Chernykh          2.341 0.594  5.0 2.590
  102P/Shoemaker 1         1.974 0.472 26.3 2.732 MPEC2006-O54
  103P/Hartley 2          1.033 0.700 13.6 2.640
  104P/Kowal 2           1.395 0.585 15.4 2.805
 90 105P/Singer Brewster       2.036 0.411  9.1 2.972
  106P/Schuster          1.551 0.587 20.1 2.677
  107P/Wilson-Harrington      1.000 0.621  2.7 3.087
  108P/Ciffreo           1.714 0.542 13.0 2.779
  110P/Hartley 3          2.478 0.314 11.6 2.990
  111P/Helin-Roman-Crockett    3.477 0.140  4.2 3.028
  112P/Urata-Niijima        1.459 0.587 24.1 2.691
  113P/Spitaler          2.126 0.423  5.7 2.929
  114P/Wiseman-Skiff        1.570 0.556 18.2 2.773
  115P/Maury            2.041 0.520 11.6 2.736
100 116P/Wild 4           2.166 0.377  3.6 3.008
  117P/Helin-Roman-Alu 1      3.290 0.227  9.7 2.959
  118P/Shoemaker-Levy 4      2.012 0.422  8.4 2.962
  119P/Parker-Hartley       3.041 0.291  5.1 2.943
  120P/Mueller 1          2.743 0.337  8.7 2.917
  121P/Shoemaker-Holt 2      2.651 0.338 17.7 2.872
  123P/West-Hartley        2.130 0.447 15.3 2.835
  124P/Mrkos            1.466 0.542 31.3 2.752
  125P/Spacewatch         1.528 0.511  9.9 2.977
  127P/Holt-Olmstead        2.158 0.369 14.3 2.982
110 128P/Shoemaker-Holt 1      3.053 0.321  4.3 2.913
  129P/Shoemaker-Levy 3      2.811 0.249  5.0 3.027
  130P/McNaught-Hughes       2.110 0.404  7.3 2.966
  131P/Mueller 2          2.419 0.343  7.3 2.981
  132P/Helin-Roman-Alu 2      1.915 0.531  5.7 2.768
  133P/Elst-Pizarro        2.635 0.165  1.4 3.185
  134P/Kowal-Vavrova        2.571 0.586  4.3 2.603
  135P/Shoemaker-Levy 8      2.719 0.289  6.0 2.993
  136P/Mueller 3          3.000 0.287  9.4 2.936
  137P/Shoemaker-Levy 2      1.866 0.579  4.6 2.674
120 138P/Shoemaker-Levy 7      1.701 0.530 10.0 2.830
  139P/Vaisala-Oterma       3.403 0.246  2.3 2.956 MPEC2007-R31
  140P/Bowell-Skiff        1.969 0.692  3.8 2.411
  141P/Machholz 2-D        0.750 0.750 12.8 2.714
  142P/Ge-Wang           2.485 0.500 12.1 2.702
  143P/Kowal-Mrkos         2.545 0.409  4.6 2.863
  144P/Kushida           1.431 0.628  4.1 2.687
  145P/Shoemaker-Levy 5      1.987 0.529 11.7 2.730
  146P/Shoemaker-LINEAR      1.318 0.666 21.6 2.526
  147P/Kushida-Muramatsu      2.751 0.277  2.3 3.009
130 148P/Anderson-LINEAR       1.693 0.539  3.6 2.829
  149P/Mueller 4          2.646 0.388 29.7 2.663
  150P/LONEOS           1.761 0.546 18.5 2.713
  151P/Helin            2.530 0.565  4.7 2.633
  152P/Helin-Lawrence       3.110 0.307  9.8 2.901
  154P/Brewington         1.590 0.672 18.1 2.432
  155P/Shoemaker 3         1.814 0.727  6.4 2.325
  156P/Russell-LINEAR       1.597 0.557 20.7 2.736
  157P/Tritton           1.421 0.590  7.1 2.810
  158P/Kowal-LINEAR        4.595 0.029  7.9 2.988
140 159P/LONEOS           3.651 0.381 23.4 2.689
  160P/LINEAR           2.083 0.477 17.3 2.775 MPEC2004-S18
  162P/Siding Spring        1.228 0.597 27.8 2.792 MPEC2004-W16
  163P/NEAT            1.920 0.476 12.5 2.862 MPEC2004-Y13
  164P/Christensen         1.646 0.546 16.2 2.777 MPEC2005-A54
  168P/Hergenrother        1.426 0.608 21.9 2.664 MPEC2005-N28
  169P/NEAT            0.605 0.767 11.3 2.888 MPEC2005-P01
  170P/Christensen         2.930 0.304 10.1 2.923 MPEC2005-P59
  171P/Spahr            1.726 0.510 21.9 2.790
  172P/Yeung            2.244 0.361 11.1 2.985
150 173P/Mueller 5          4.214 0.261 16.5 2.850 IAUC8613
  175P/Hergenrother        2.088 0.408  6.1 2.971 MPEC2006-B68
  176P/LINEAR           2.581 0.192  0.2 3.166 IAUC 8704; Hsieh and Jewitt 2006
  178P/Hug-Bell          1.947 0.471 11.0 2.871 MPEC2006-O03
  179P/Jedicke           4.087 0.308 19.9 2.788 IAUC 8764
  180P/NEAT            2.469 0.358 16.9 2.890 IAUC 8765
  181P/Shoemaker-Levy 6      1.128 0.707 16.9 2.517 IAUC 8767
  182P/LONEOS           0.976 0.667 16.9 2.845
  183P/Korlevic-Juric       3.894 0.136 18.7 2.901 IAUC 8786
  184P/Lovas 2           1.395 0.604  1.6 2.788 IAUC 8792
160 185P/Petriew           0.938 0.698 14.0 2.749 IAUC 8796
  186P/Garradd           4.263 0.118 28.8 2.753 MPEC2007-D71
  187P/LINEAR           3.693 0.171 13.7 2.939 IAUC 8827
  188P/LINEAR-Mueller       2.552 0.416 10.5 2.829 IAUC 8853
  189P/NEAT            1.173 0.598 20.4 2.909 IAUC 8856
  190P/Mueller           2.032 0.521  2.2 2.768 IAUC 8859
  191P/McNaught          2.048 0.420  8.8 2.950 MPEC2007-R04
  192P/Shoemaker-Levy 1      1.460 0.774 24.6 2.090 IAUC 8879
  193P/LINEAR-NEAT         2.156 0.396 10.7 2.952 IAUC 8885
  194P/LINEAR           1.709 0.574 11.1 2.708 IAUC 8900
170 195P/Hill            4.439 0.315 36.4 2.509 IAUC 8902
  196P/Tichy            2.138 0.434 19.4 2.826 IAUC 8917
  197P/LINEAR           1.060 0.630 25.6 2.855 IAUC 8924
200 198P/ODAS            1.981 0.447  1.4 2.936 IAUC 8930
  P/SOHO ('99 R1, '03 R5, '07 R5) 0.054 0.979 12.6 2.347 MPEC2007-S16
  D/1766 G1 Helfenzrieder     0.406 0.848  7.9 2.700
  D/1819 W1 Blanpain        1.000 0.676  5.9 2.815 see Jewitt 2006, AJ 131 2327
  D/1884 O1 Barnard        1.279 0.583  5.5 2.938
  D/1886 K1 Brooks         1.325 0.571 12.7 2.918
  D/1892 T1 Barnard        1.432 0.590 31.3 2.620
  D/1894 F1 Denning        1.147 0.698  5.5 2.588
180 D/1895 Q1 Swift         1.298 0.652  3.0 2.677
  D/1896 R2 Giacobini       1.455 0.588 11.3 2.780
  D/1918 W1 Schorr         1.884 0.469  5.6 2.918
  D/1952 B1 Harrington-Wilson   1.664 0.515 16.3 2.853
  D/1960 S1 van Houten       3.957 0.367  6.7 2.858
  D/1977 C1 Skiff-Kosai      2.849 0.259  3.2 3.011
  D/1978 R1 Haneda-Campos     1.101 0.665  5.9 2.764
  P/1994 J3 Shoemaker       2.944 0.506 24.8 2.549
  P/1994 N2 McNaught-Hartley    2.485 0.671 17.6 2.392
  P/1996 A1 Jedicke        4.055 0.436  6.6 2.826
190 P/1996 R2 Lagerkvist       2.609 0.310  2.6 2.995
  P/1997 B1 Kobayashi       2.054 0.761 12.3 2.235
  P/1997 C1 Gehrels        3.565 0.469  2.9 2.779
  P/1997 G1 Montani        4.214 0.417  3.9 2.858
  P/1997 T3 Lagerkvist-Carsenty  4.240 0.365  4.8 2.881
  P/1997 V1 Larsen         3.293 0.332 12.1 2.851
  P/1998 QP54 LONEOS-Tucker    1.882 0.552 17.7 2.666
  P/1998 U3 Jaeger         2.134 0.648 19.1 2.412
  P/1998 U4 Spahr         3.843 0.310 31.5 2.612
  P/1998 VS24 LINEAR        3.405 0.244  5.0 2.953
  P/1998 Y2 Li           2.519 0.589 24.3 2.448
  P/1999 D1 Hermann        1.655 0.713 21.5 2.276
  P/1999 RO28 LONEOS        1.232 0.651  8.2 2.711
  P/1999 U3 LINEAR         1.846 0.619 20.4 2.495
  P/1999 V1 Catalina        2.944 0.551 15.6 2.598
  P/1999 WJ7 Korlevic       3.167 0.317  3.0 2.910
  P/1999 XB69 LINEAR        1.639 0.632 11.3 2.574
  P/1999 XN120 Catalina      3.286 0.213  5.0 2.990
  P/2000 G1 LINEAR         1.003 0.672 10.3 2.818
210 P/2000 QJ46 LINEAR        1.934 0.673  4.4 2.452 IAUC8622
  P/2000 R2 LINEAR         1.390 0.584  3.2 2.856
  P/2000 S1 Skiff         2.514 0.618 21.0 2.442
  P/2000 S4 LINEAR-Spacewatch   2.265 0.682 28.3 2.237
  P/2000 Y3 Scotti         4.048 0.201  2.2 2.959
  P/2001 BB50 LINEAR-NEAT     2.346 0.587 10.6 2.579
  P/2001 CV8 LINEAR        2.152 0.445  9.0 2.869
  P/2001 F1 NEAT          4.152 0.356 19.1 2.773
  P/2001 H5 NEAT          2.397 0.600  8.4 2.567
  P/2001 J1 NEAT          0.937 0.758 10.1 2.452
220 P/2001 MD7 LINEAR        1.254 0.684 13.5 2.550
  P/2001 R1 LONEOS         1.361 0.609  7.0 2.782
  P/2001 R6 LINEAR-Skiff      2.115 0.486 17.3 2.748
  P/2001 T3 NEAT          2.506 0.615 19.2 2.465
  P/2001 TU80 LINEAR-NEAT     1.933 0.473  6.5 2.888
  P/2001 X2 Scotti         2.522 0.331  2.2 2.985
  P/2001 YX127 LINEAR       3.424 0.181  7.9 2.991
  P/2002 AR2 LINEAR        2.064 0.616 21.1 2.462
  P/2002 CW134 LINEAR       1.840 0.490 15.2 2.843
  P/2002 EJ57 LINEAR        2.636 0.594  5.0 2.592
230 P/2002 JN16 LINEAR        1.791 0.486 11.4 2.895
  P/2002 LZ11 LINEAR        2.370 0.352 11.5 2.961
  P/2002 O8 NEAT          3.229 0.199 12.8 2.973
  P/2002 Q1 Van Ness        1.521 0.570 36.4 2.561
  P/2002 S1 Skiff         2.306 0.430 27.7 2.696
  P/2002 T1 LINEAR         1.192 0.664 20.7 2.622
  P/2002 T5 LINEAR         3.934 0.437 30.9 2.534
  P/2002 T6 NEAT-LINEAR      3.388 0.557 11.0 2.657
  P/2002 X2 NEAT          2.529 0.373 25.4 2.766
  P/2003 CP7 LINEAR-NEAT      3.017 0.249 12.3 2.958
240 P/2003 F2 NEAT          2.876 0.549 10.8 2.634
  P/2003 H4 LINEAR         1.703 0.490 18.1 2.885
  P/2003 HT15 LINEAR        2.671 0.420 27.7 2.642 
  P/2003 K2 Christensen      0.549 0.829 10.1 2.486
  P/2003 L1 Scotti         5.010 0.252  9.0 2.946
  P/2003 O2 LINEAR         1.505 0.645 14.7 2.561
  P/2003 O3 LINEAR         1.246 0.599  8.4 2.899
  P/2003 QX29 NEAT         4.244 0.470 11.4 2.796
  P/2003 S1 NEAT          2.596 0.430  5.9 2.822 MPEC2005-C62
  P/2003 S2 NEAT          2.457 0.358  7.6 2.947
250 P/2003 SQ215 NEAT-LONEOS     2.304 0.581  5.5 2.611
  P/2003 U2 LINEAR         1.710 0.621 24.5 2.482
  P/2003 U3 NEAT          2.495 0.509  7.0 2.712
  P/2003 UY275 LINEAR       1.832 0.509 16.3 2.794
  P/2003 XD10 LINEAR-NEAT     1.881 0.437 14.7 2.952
  P/2003 WC7 LINEAR-Catalina    1.655 0.681 21.2 2.367
  P/2004 CB LINEAR         0.912 0.689 19.1 2.800 MPC52316
  P/2004 DO29 Spacewatch-LINEAR  4.097 0.450 14.5 2.768 MPEC2005-N45
  P/2004 EW38 Catalina-LINEAR   1.793 0.500  6.5 2.879 MPC51368
  P/2004 F1 NEAT          2.450 0.452 18.3 2.735 MPC51369
260 P/2004 F3 NEAT          2.864 0.287 16.0 2.914 MPC51821
  P/2004 FY140 LINEAR       4.106 0.171  2.1 2.972 JPL soln #5
  P/2004 H2 Larsen         2.617 0.419 11.8 2.809 MPC52318
  P/2004 H3 Larsen         2.437 0.374 25.2 2.789 MPC52318
  P/2004 HC18 LINEAR        1.711 0.510 23.5 2.783 MPC52319
  P/2004 K2 McNaught        1.555 0.502  8.1 2.993 MPC52514
  P/2004 R1 McNaught        0.988 0.682  4.9 2.798 MPEC2004-V72
  P/2004 R3 LINEAR-NEAT      2.142 0.442  8.0 2.882 MPEC2004-V73
  P/2004 T1 LINEAR-NEAT      1.710 0.508 11.0 2.880 MPEC2004-W14
  P/2004 V1 Skiff         1.418 0.694 11.5 2.456 MPEC2004-Y12
270 P/2004 V5 LINEAR-Hill      4.411 0.445 19.4 2.743 MPEC2004-Y14
  P/2004 VR8 LONEOS        2.376 0.510 20.1 2.632 MPEC2004-Y15
  P/2004 WR9 LINEAR        1.917 0.684  5.0 2.427 MPEC2004-Y54
  P/2004 X1 LINEAR         0.782 0.726  5.1 2.834 MPEC2005-A02
  P/2005 E1 Tubbiolo        4.445 0.385  5.2 2.887 MPEC2005-J37
  P/2005 GF8 LONEOS        2.830 0.517  1.2 2.705 MPEC2005-M22
  P/2005 J1 McNaught        1.530 0.571 31.8 2.615 MPEC2005-N48
  P/2005 JD108 Catalina-NEAT    4.029 0.375  3.3 2.868 MPEC2006-S42
  P/2005 JN Spacewatch       2.276 0.350  8.9 3.005 MPEC2005-K54
  P/2005 JQ5 Catalina       0.826 0.693  5.7 2.963 MPEC2005-M24
280 P/2005 JY126 Catalina      2.126 0.433 20.2 2.823 MPEC2006-R29
  P/2005 K3 McNaught        1.509 0.592 15.7 2.716 MPEC2005-O06
  P/2005 L1 McNaught        3.143 0.209  7.7 3.003 MPEC2005-O07
  P/2005 L4 Christensen      2.367 0.425 17.0 2.804 MPEC2005-S05
  P/2005 N3 Larson         2.197 0.388  6.3 2.972 MPEC2005-R15
  P/2005 Q4 LINEAR         1.754 0.607 17.6 2.569 MPEC2005-V87
  P/2005 R1 NEAT          2.047 0.628 15.4 2.489 MPEC2005-V88
  P/2005 R2 Van Ness        2.128 0.379 10.2 2.996 MPEC2005-U05
  P/2005 RV25 LONEOS-Christensen  3.607 0.167  9.9 2.974 MPEC2005-V65
  P/2005 S3 Read          2.842 0.420  3.5 2.820 MPEC2005-V90
290 P/2005 SB216 LONEOS       3.818 0.464 24.1 2.623 MEPC2006-C48
  P/2005 T2 Christensen      2.211 0.422  8.3 2.898 MPEC2005-W80
  P/2005 T5 Broughton       3.247 0.552 21.4 2.550 MPEC2005-V92
  P/2005 U1 Read          2.365 0.253  1.3 3.153 MPEC2006-C65
  P/2005 V1 Bernardi        2.345 0.479 15.6 2.729 MPEC2006-B15
  P/2005 W3 Kowalski        3.008 0.530 16.8 2.613 MEPC2005-Y52
  P/2005 XA54 LONEOS-Hill     1.778 0.710 16.9 2.311 MPEC2006-D05
  P/2005 Y2 McNaught        3.355 0.467 19.2 2.664 MPEC2006-B56
  P/2005 YQ127 LINEAR       1.919 0.504 16.7 2.772 MPEC2006-D06
  P/2006 D1 Hill          1.892 0.659 17.5 2.418 MPEC2006-E46
300 P/2006 F1 Kowalski        4.119 0.121 21.3 2.866 MPEC2006-G48
  P/2006 F4 Spacewatch       2.340 0.337 12.4 2.989 MPEC2006-L14
  P/2006 G1 McNaught        2.632 0.454 18.6 2.706 MPEC2006-L44
  P/2006 H1 McNaught        2.379 0.582 12.9 2.573 MPEC2006-P12
  P/2006 K2 McNaught        2.087 0.435  6.7 2.916 MPEC2006-R30
  P/2006 Q2 LONEOS         1.338 0.593  5.4 2.856 MPEC2006-U26
  P/2006 R2 Christensen      3.039 0.271 16.3 2.902 MPEC2006-U84
  P/2006 S1 Christensen      1.359 0.611 11.9 2.760 MPEC2006-U85
  P/2006 S4 Christensen      3.068 0.508 39.6 2.287 MPEC2006-U88
  P/2006 S6 Hill          2.398 0.425 13.2 2.826 MPEC2006-U90
310 P/2006 T1 Levy          0.989 0.672 18.3 2.796 MPEC2006-X54
  P/2006 U1 LINEAR         0.511 0.816  8.4 2.712 MPEC2006-Y58
  P/2006 U5 Christensen      2.326 0.341  3.4 3.020 MPEC2007-A06
  P/2006 XG16 Spacewatch      2.102 0.421  9.1 2.930 MPEC2007-B79
  P/2006 W1 Gibbs         1.700 0.706 19.0 2.312 MPEC2007-B50
  P/2006 Y2 Gibbs         1.251 0.587 14.5 2.912 MPEC2007-B54
  P/2007 A2 Christensen      2.796 0.559 26.5 2.460 MPEC2007-D53
  P/2007 B1 Christensen      2.443 0.581 12.4 2.575 MEPC2007-F85
  P/2007 C1 Christensen      2.051 0.413  8.0 2.968 MPEC2007-H25
  P/2007 C2 Catalina        3.780 0.462  8.7 2.778 MPEC2007-D58
320 P/2007 H1 McNaught        2.281 0.378 11.9 2.940 MPEC2007-O44
  P/2007 H3 Garradd        1.829 0.478 25.2 2.790 MPEC2007-O21
  P/2007 K2 Gibbs         2.268 0.682  7.6 2.426 MPEC2007-N33
  P/2007 Q2 Gilmore        1.839 0.671 10.2 2.443 MPEC2007-U58
  P/2007 R1 Larson         4.352 0.277  7.9 2.912 MPEC2008-D54
  P/2007 R2 Gibbs         1.466 0.574  1.4 2.844 MPEC2007-W34
  P/2007 R3 Gibbs         2.500 0.416  3.8 2.861 MPEC2007-V52
  P/2007 R4 Garradd        1.921 0.671 20.2 2.364 MPEC2007-U63
  P/2007 S1 Zhao          2.494 0.343  6.0 2.967 MPEC2007-U64
  P/2007 T2 Kowalski        0.696 0.775  9.9 2.644 MPEC2007-Y06
330 P/2007 T4 Gibbs         2.009 0.618 23.9 2.436 MPEC2008-A27
  P/2007 T6 Catalina        2.232 0.503 22.2 2.646 MPEC2007-Y08
  P/2007 V1 Larson         2.677 0.461 10.8 2.751 MPEC2007-W38
  P/2007 V2 Hill          2.775 0.318  2.5 2.954 MPEC2007-X46
  P/2007 VQ11 Catalina       2.694 0.502 12.3 2.685 MPEC2008-C02
  P/2008 A2 LINEAR         1.305 0.591 19.2 2.822 MPEC2008-E74
  C/2008 E1 Catalina        4.830 0.547 35.0 2.450 MPEC2008-F36
Slightly unusual members.
                  q   e   i   P   TJ
 C/1999 XS87 LINEAR        2.772 0.841 14.8 72.8  2.214
 C/2000 S3 LONEOS         2.662 0.772 25.1 40.3  2.170
 C/2002 A1 LINEAR         4.711 0.741 14.2 77.7  2.721
 C/2002 A2 LINEAR         4.709 0.739 14.2 76.5  2.721
 C/2003 E1 NEAT          3.245 0.764 33.5 51.0  2.128
 C/2004 C1 Larsen         4.345 0.627 28.8 39.7  2.490
 C/2005 W2 Christensen      3.331 0.825 11.3 82.8  2.394 MPEC2006-C22
 D/1783 W1 Pigott         1.459 0.552 45.1     2.529
 P/2003 A1            1.916 0.481 46.3     2.430
 P/2004 V3 Siding Spring     3.938 0.446 50.5 19.0  2.064 MPEC2005-V14
 C/2006 F2 Christensen      4.230 0.651 20.5 43.2  2.609 MPEC2006-G49
 C/2006 U7 Gibbs         4.428 0.630  7.2 41.4  2.771 MPEC2006-X07

Centaurs with cometary designation.
                   q   e   i   P  TJ
 29P/Schwassmann-Wachmann 1    5.724 0.044  9.4 14.7 2.984
 39P/Oterma            5.471 0.245  1.9 19.5 3.005
 95P/Chiron            8.454 0.383  6.9 50.7 3.356
165P/LINEAR            6.830 0.621 15.9 76.4 3.095 (= C/2000 B4)
166P/NEAT             8.564 0.384 15.4 51.9 3.285 (= C/2001 T4)
167P/CINEOS            11.788 0.269 19.1 64.8 3.527 (= C/2004 PY42) MPEC2005-M12
174P/Echeclus           5.826 0.457  4.3 35.1 3.032 (= (60558) = P/2000 EC98) orbit solution JPL#8
  C/2001 M10 NEAT         5.303 0.801 28.1 138  2.586
  C/2004 A1 LONEOS        5.463 0.308 10.6 22.2 2.963 MPC51184
  P/2005 S2 Skiff         6.398 0.197  3.1 22.5 3.076 MPEC2005-T76
  P/2005 T3 Read         6.202 0.174  6.3 20.6 3.045 MPEC2005-W81
  C/2007 S2 Lemmon        5.549 0.555 16.9 44.1 2.882 MPEC2007-V99

High-perihelia comets.
                  q    Note
29P/1927 V1 Schwassmann-Wachmann 1 5.50   1st w/ q>5 AU. Currently q=5.72, i=9.4. Centaur.
 C/1974 V1 van den Bergh     6.02   1st parabolic comet w/ q>5 & 1st comet with q>6 AU.
 C/1976 D2 Schuster        6.88
 C/1976 U1 Lovas         5.86  
 C/1977 D1 Lovas         5.72  
95P/1977 UB Chiron         8.45   1st comet w/ q>7 & q>8 AU, though cometary identification not made until later. Centaur.
 C/1978 A1 West          5.61  
 C/1978 G2 McNaught-Tritton    6.28  
 C/1984 U1 Shoemaker       5.49  
 C/1987 H1 Shoemaker       5.46  
 C/1988 B1 Shoemaker       5.03  
 C/1991 R1 McNaught-Russell    6.99  
 C/1993 F1 Mueller        5.90 
 D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9    5.38   JF comet, captured by Jupiter, collided in 1994.
 C/1998 M3 Larsen         5.77  
 C/1998 M6 Montani        5.98  
 C/1999 F1 Catalina        5.79  
 C/1999 J2 Skiff         7.11   1st parabolic comet w/ q>7 AU.
 C/1999 K2 Ferris         5.29  
 C/1999 N4 LINEAR         5.50  
 C/1999 S2 McNaught-Watson    6.47   
 C/1999 T3 LINEAR         5.37  
 C/2000 A1 Montani        9.74   1st parabolic comet w/ q>8 & 1st comet with q>9 AU.
 C/2000 B4 LINEAR         6.83   Centaur, though activity not confirmed.
 C/2000 K1 LINEAR         6.28  
 C/2000 O1 Koehn         5.92  
 C/2000 Y1 Tubbiolo        7.97  
 C/2001 B2 NEAT          5.31  
 C/2001 C1 LINEAR         5.10  
 C/2001 G1 LONEOS         8.24  
 C/2001 K5 LINEAR         5.18  
 C/2001 M10 NEAT         5.30   Centaur.
39P/2001 P3 Oterma         5.47   perturbed to this orbit in 1963. Centaur.
 C/2001 Q1 NEAT          5.83  
 C/2001 T4 NEAT          8.57   Centaur.
 C/2002 A3 LINEAR         5.15  
 C/2002 B3 LINEAR         6.05  
 C/2002 J5 LINEAR         5.73  
 C/2002 K2 LINEAR         5.24  
 C/2002 L9 NEAT          7.03  
 C/2002 P1 NEAT          6.53  
 C/2002 V2 LINEAR         6.81  
 C/2002 VQ94 LINEAR        6.80  
 C/2003 A2 Gleason        11.43   1st comet w/ q>10 & q>11 AU.
 C/2003 J1 NEAT          5.13  
 P/2003 L1 Scotti         5.01   JF comet.
 C/2003 O1 LINEAR         6.85  
 C/2003 S3 LINEAR         8.13 
 P/2004 A1 LONEOS         5.31   Centaur.
 C/2004 P1 NEAT          6.01 
 C/2004 PY42 CINEOS       11.79   Centaur. activity disc Jun '05.
 C/2004 T3 Siding Spring     8.87   
 C/2005 L3 McNaught        5.60
 C/2005 Q1 LINEAR         6.41
 C/2005 R4 LINEAR         5.19
 P/2005 S2 Skiff         6.40   Centaur.
 C/2005 S4 McNaught        5.85
 P/2005 T3 Read          5.92   Centaur.
 C/2006 A2 Catalina        5.32
 C/2006 E1 McNaught        6.04
 C/2006 M2 Spacewatch       5.21
 C/2006 S3 LONEOS         5.13
 C/2006 X1 LINEAR         6.14
 C/2007 D1 LINEAR         8.80
 C/2007 D3 LINEAR         5.21
 C/2007 JA21 LINEAR        5.37
 C/2007 K1 Lemmon         9.24
 C/2007 M1 McNaught        7.48
 C/2007 S2 Lemmon         5.54
 C/2008 E3 Garradd        5.46

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/tisseranduv-invariant